Forretningsbetingelser

 

Virksomheden

Familie og Arbejde ejes af Anne Larsen. Virksomheden har CVR-nr. 42234060. Virksomhedens adresse er Finsensvej 19, 6760 Ribe. Anne Larsen kan kontaktes på telefon 26818307 eller mail [email protected]

 

Ydelser

Virksomhedens ydelser består af digitale undervisningsforløb, kurser, 1:1 coachingforløb, mentoring og foredrag. De leverede ydelser er som beskrevet i forløbsbeskrivelserne på hjemmesiden.

 

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser eller produkter fra Familie og Arbejde.

 

Fortrolighed:

Familie og Arbejde behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Familie og Arbejde i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og coaching/mentoring fortroligt. Familie og Arbejde deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjepart. Dog kan Familie og Arbejde videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som samarbejder med eller udfører opgaver for Familie og Arbejde. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale ved dit forudgående skriftlige samtykke.

Familie og Arbejde behandler dine personoplysninger fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig som beskrevet i persondatapolitikken.

 

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms med mindre andet er tydeligt angivet.

Coachingforløb, 1:1 coaching, kurser og foredrag betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende.

Afbrydes forløbet af kunden, sker der ikke refusion af betaling.

 

Fortrydelsesret

Ved køb af forløb inkl. digitale produkter, hvor køber får adgang til materialet med det samme, bortfalder fortrydelsesretten på 14 dage.

Ved coachingforløb uden digitale produkter gælder der 14 dages fortrydelsesret, dog ikke hvis køber har deltaget i en session inden for de 14 dage. I det tilfælde bortfalder fortrydelsesretten.

 

Ændringer i tidspunkter for afvikling af ydelser:

Coachingforløb, kurser og 1:1 coaching afvikles på de aftalte tidspunkter.

Hvis et kursus, coachingforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Familie og Arbejde, afvikles ydelsen på en ny dato – efter nærmere aftale.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Det er den enkelte kundes ansvar at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt. Kunden skal selv sørge for rent teknisk at kunne deltage i den aftalte session ved at have en velfungerende telefon- eller internetforbindelse.

Ved sygdom hos kunden:

Afbud til en session meldes senest 24 timer før den aftalte session ellers betales fuld pris eller det tæller som en session i forløbet. Ved afbud tidligere end 24 timer aftales en ny session.

Ved sygdom hos Familie og Arbejde:

Kunden får besked hurtigst muligt ved sygdom hos Anne Larsen. Kunden får derefter besked inden for 2 dage med henblik på at aftale en erstatningssession.

 

Rettigheder:

Familie og Arbejde har alle rettigheder til indhold på hjemmeside, i nyhedsbreve og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, coachingforløb og 1:1 coaching.

Ved køb af ydelser fra Familie og Arbejde opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjepart.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt. Nyhedsbreve må dog gerne deles med andre interesserede.

Kunden har adgang til materialet i 12 måneder fra købsdato.

 

Ansvar:

Alle produkter og ydelser hos Familie og Arbejde har til formål at sætte kunden i stand til selv aktivt at træffe beslutninger, som kan føre til det ønskede resultat. Valg og beslutninger, som kunden træffer, er derfor udtryk for egen stillingtagen på baggrund af den viden, indsigt og kompetence, som de har opnået.

Ethvert erstatningsansvar, som Anne Larsen og virksomheden Familie og Arbejde måtte pådrage sig i relation til sine produkter og ydelser er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 100% af det indbetalte kursusgebyr ekskl. moms. Familie og Arbejde og Anne Larsen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab, herunder følgeskader, tab af data eller lignende.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset graden af uagtsomhed.

 

Ændring af forretningsbetingelser;

Anne Larsen har på et hvilket som helst tidspunkt ret til at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved de danske domstole.

 

Persondatapolitik 

 

Familie og Arbejdes persondatapolitik for indsamling af oplysninger til brug for opfyldelse af aftaler med vores kunder 

Familie og Arbejde v. Anne Larsen (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”). 

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger. 

 

Personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte: 

  • Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer, 
  • Andre fortrolige informationer, du oplyser i forbindelse med coaching forløb. 

 

Anvendelse af dine personoplysninger

Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om at være din partner i 1:1 coaching eller coaching programmer (herefter ”Formålet”). 

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet. 

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares hos os. 

Oplysningerne lagres på låste computere, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen. 

Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger. 

Vi påser løbende, at vi har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger. 

 

Deling
Deling af dine oplysninger med tredjeparter sker kun med dit forudgående skriftlige samtykke.

Vi kan dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige 

 

Sletning af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav. 

Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest 3 måneder efter endt forløb hos os. 

 

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail eller mobilnummer. 

Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. 

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: [email protected] 

 

Dataansvarlig

Dine personoplysninger indsamles og behandles af: 

Familie og Arbejde v. Anne Larsen 
CVR. 42234060
Finsensvej 19, 6760 Ribe
Tlf. 26818307

Mail: [email protected]